Placeholder image

 

Vedtægter for Langå Kunstforening

 

§ 1

Foreningen har navnet ”Langå Kunstforening” og er stiftet den 15. august 1985.

§ 2

Foreningens formål er: At udbrede kendskabet til og forståelse for bildende kunst og kunsthåndværk ved at afholde arrangementer med et så bredt udsnit af kunst som muligt og at arbejde for at kunst i Langå får så gode forhold som muligt.

§ 3

En del af foreningens midler skal bruges til indkøb af kunst til hhv. udstilling og til udlodning blandt foreningens medlemmer. Udlodning sker på den årlige generalforsamling, når følgende forudsætninger er opfyldt: Medlemskontingent skal være indbetalt rettidigt (senest 8 dage inden generalforsamlingen) og medlemskabet skal være tegnet senest i kalenderåret før generalforsamling. Enkeltmedlemmer deltager med 1 lod, husstandsmedlemmer deltager med 2 lodder. Der kan dog kun vindes 1 kunstværk pr. år. I tilfælde af gevinst vil det pågældende lod være udelukket fra at deltage det følgende år. Mindst 2/3 af lodderne skal falde blandt de fremmødte.

§ 4

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Fremlæggelse af årsberetning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab. 4. Kontingentfastsættelse. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisorer 8. Valg af revisorsuppleant 9. Udlodning 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, må være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt eller ved annoncering lokalt senest 14 dage før afholdelsen. På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme. Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle beslutninger bortset fra beslutning om foreningens opløsning, jvf. § 11.

§ 5

Som medlem kan optages: 1. Enkeltpersoner og husstande, her med max. 2 stemmer (§ 4 sidste punktum). 2. Endvidere institutioner, virksomheder og foreninger.

§ 6

For institutioner, virksomheder og foreninger træffer bestyrelsen i hvert tilfælde aftale med disse om kontingentets størrelse. Der vil være ét lod per institution, virksomhed og forening i forbindelse med den årlige lodtrækning om indkøbte værker. Kontingentrestancer udover ét år medfører automatisk sletning af medlemslisten.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst en uges varsel. 1/3 af foreningens medlemmer kan foranledige ekstraordinær generalforsamling indkaldt med opgivelse af forhandlingsemne.

§ 8 Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer og vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for en to-årig periode forskudt således, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 3 i ulige årstal. Bestyrelsen supplerer sig selv. Eventuelle indkaldte suppleanter er på valg ved først kommende generalforsamling. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Revisorerne vælges for ét år af gangen. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og repræsenteres af en navngiven kontaktperson. Ved køb, salg, lån eller pantsætning tegnes foreningen af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt og kan indkaldes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 9

Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12. Et revideret regnskab mangfoldiggøres og fremlægges på generalforsamling til godkendelse.

§ 10

Kassereren anbringer foreningens midler (med undtagelse af den til driften nødvendige kassebeholdning) på foreningens konto i bank, sparekasse eller giro.

§ 11

Beslutning om foreningens opløsning kan efter forud stillet forslag offentliggjort i den lokale presse tages på den ordinære generalforsamling, så fremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Ved opløsning tilfalder foreningens midler kulturelt udvalg i Randers kommune til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

§ 12

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter skriftlige indsendte forslag til den ordinære generalforsamling.

§ 13

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15.08 1985 og træder i kraft fra samme dato. Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen den 01.02.1992 og igen den 25.02.1998. Vedtægter er på generalforsamlingen 23.02.2012 revideret og godkendt f.s.a. §§ 3-4-5. Ændringerne træder i kraft fra samme dato.